samphoto
Infolinka: +420 731 526 787
e-mail: info@samphoto.cz
 
 
 
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
img
 
img
 
 
 
 
 
img
 
img

Okruhy hledání:
červené předplatné 
zelené předplatné 
img
 
img

Licence

Zelené předplatné

Licenční smlouva Ingram Image Ltd.

Standardní licenceRozšířená licence
Webové stránky a blogy (max. 800x600 px)anoano
Elektronické dokumenty a zprávyanoano
Multimediální prezentace (PowerPoint, Flash, apod.)anoano
Digitální reklama (internetové bannery, apod.)anoano
Spořiče obrazovkyanoano
Tištěná reklama (časopisy, noviny, bilboardy apod.) - s tiskovým nákladem max. 300.000 kusůanoano
Polepy a značení všech druhů vozidelanoano
Tištěné dokumenty (dopisy, dopisní obálky, letáky, obaly apod.) - s tiskovým nákladem max. 300.000 kusůanoano
Součásti designu ve videu, televizní reklaměanoano
Designové šablony pro další prodej (pro web nebo tisk)neano
Tisky pro další prodej (plakáty, pohlednice, kalendáře apod.)neano
Tisky na spotřebním zboží pro další prodej (hrnky, trička, apod.)neano
Součásti designu v softwaru a další aplikace na spotřebním zboží pro další prodej koncovým zákazníkůmneano
Jako součást ochranné známky nebo obchodní značkynene
 

Platná od 10.10.2010

Tato dohoda je uzavírána mezi firmou Ingram Image Limited, vlastníkem a provozovatelem ingimage.com a isignstock.com (dále jen 'Ingram', 'my' nebo 'nás') a uživatelem ('vy'), který si stáhne fotografie (definované jako, vektorové ilustrace, grafika, šablony automobilů, PDF soubory a další obsah poskytnutý ke stažení – dále jen „Obsah“ nebo „Fotografie“) z této webové stránky. Standardní Ingimage předplatitelé (včetně zlatého předplatného poskytovaného na www.samphoto.cz) mohou stahovat až 250 souborů za kalendářní týden v maximálním rozlišení.

Souhlasíte, že budete vázáni podmínkami této dohody a stažením některého z obsahu od nás berete na vědomí, že jste četli, pochopili a přijali podmínky této dohody.

Zakoupením royalty-free fotografií z nabídky fotobanky SAMphoto získáváte nevýhradní, nepřenositelnou licenci na jejich použití a jste oprávněni je používat v souladu s licenční smlouvou.

A. JE POVOLENO:

1. Použít Obsah jako součást obchodní nebo reklamní účely v časopisech a novinách, nebo jako designový prvek na webové stránce (maximálně 800 x 600 pixelů), video hry, nebo CD-ROM, ale ne v souvislosti s jakoukoli šablonou webové stránky šablonu nebo softwarovým produktem za účelem distribuce, dalšího prodeje nebo použití třetími stranami.

2. Použít Obsah jako součást marketingu, reklamy, nebo propagačních materiálů, včetně tištěné reklamy, e-mailů, letáků a obalů (s tiskovým nákladem až 300.000 kusů).

3. Použít Obsah pro účely polepu a značení všech druhů vozidel.

4. Použít Obsah ve zveřejněném článku ve všech médiích (včetně novin, knih a periodik), za předpokladu, že použití Obsahu (fotografií) bude dostatečně výrazně označen na stejné stránce jako obsah takto: 'Použité fotografie: Ingram Publishing / SAMphoto.cz'.

5. Použít Obsah jako designové prvky ve videu, filmu, nebo televizního vysílání za předpokladu, že použití Obsahu (fotografií) bude dostatečně výrazně označen na stejné stránce jako obsah takto: 'Použité fotografie: Ingram Publishing / SAMphoto.cz'.

6. Nadále používat Obsah i po skončení předplaceného období.

B. NENÍ POVOLENO:

1. Zakoupené snímky nesmí být použity k vytváření pornografických, urážlivých, nemravných či hanlivých materiálů nebo pro jakékoliv účely, které jsou v rozporu se zákony.

2. Použít nebo povolit používání fotografií nebo jeho části jako součást ochranné známky nebo obchodní značky, nebo si nárokovat vlastnická práva jakéhokoli druhu k fotografiím nebo jejich části;

3. Použít fotografie v elektronické podobě, on-line nebo v multimediálních aplikacích, jen pokud nejsou fotografie začleněny pouze za účelem prohlížení a bez povolení ke stažení a / nebo uložení fotografie (y) z jakéhokoli důvodu.

4. Pronajímat, dále licencovat nebo půjčovat fotografie, nebo jejich kopii, jiné osobě nebo právnické osobě. Můžete ale převést všechny vaše licence k používání obrázků (y) na jinou osobu nebo právnickou osobou za podmínky, že sami přestanete okamžikem převodu sami fotografie používat.

5. Použít jakýkoli obrázek (y), s výjimkou případů výslovně povolených touto licencí nebo reprodukovat jakoukoliv fotografii (zcela nebo zčásti) více než tři sta tisíc (300.000) krát. Pro podrobnosti o Rozšířené licenci nás, prosím,kontaktujte.

6. Souhlasíte, že nebudete používat žádné fotografie hanlivým způsobem nebo v hanlivém kontextu, a to buď tím, že provedete úpravu fotografie nebo jakýmkoli doprovodným textem. Předchozího písemného souhlasu je potřebna pro používání fotografií v souvislosti s nelegálním zbožím nebo nelegálními činnostmi, nebo citlivými tématy, včetně ale ne nutně vyloučeno k otázkám typu antikoncepce, otázky sexuální povahy, zneužívání návykových látek, domácí násilí, alkohol, tabák, AIDS, rakovina, násilné činy a závažných tělesné nebo duševní onemocnění.

7. Souhlasíte, že nebudete používat ani zobrazovat žádnou fotografii na webových stránkách nebo v souvislosti s jakoukoli službou určenou k dalšímu prodeji nebo pro použití prodeje "tisku na zakázku" a pro produkty, které používají nebo obsahující fotografie jako např. pohlednice, hrnečky, trička, plakáty, tapety, umělecká díla a další předměty.

8. Souhlasíte, že nebudete vytvářet digitální nebo tištěné pohlednice založené ne fotografiích - nebo využívat naše fotografie jako základ pro jakoukoliv kolekci nebo soubor fyzických nebo digitálních objektů, které jsou pak nabízeny k dalšímu prodeji. Můžete však použít fotografie pro výrobu nebo produkci fyzických věcí pouze pro propagační účely, včetně papírových pohlednic, magnetů, atd., za předpokladu, že nepřesáhnete více než 500 kopií každé jednotlivé položky, která nese jednu nebo více fotografií a dále za předpokladu, že budou fotografie zobrazeny společně s textem. Propagační použití musí být v souladu s omezeními stanovenými v této dohodě, a to ve všech ohledech. Nesmíte prodávat nebo distribuovat zboží (např. podložky pod myš, kalendáře, hrnečky, t-košile, záložky, atd.), které obsahují fotografie. Pokud chcete použít Obsah v souvislosti s výrobou předmětů pro další prodej, můžete si zakoupit Rozšířenou licenční smlouvu, která poskytuje širší udělení práv - kontaktujte nás pro další podrobnosti.

Souhlasíte, že předejdete jakýmkoliv škodám hrozícím firmě Ingram Publishing a jeho zástupcům a vzniku veškerých nároků a výdajů vyplývající z vašeho používání Obsahu. Pokud využijete Obsah v době před zaplacením licenčního poplatku, nebo bez našeho výslovného svolení s ohledem na citlivá témata, jsme zproštěni jakékoliv zodpovědnosti, týkající se používání nebo zveřejnění Obsahu, protože byl Obsah zveřejněn bez svolení majitele autorských práv. Ingram Publishing si vyhrazuje právo nepovolit reprodukci fotografií (Obsahu) z jakéhokoli důvodu. Za všech okolností je naše odpovědnost přísně omezena na zaplacení licenčního poplatku za použití daných snímků.

C. PODMÍNKY:

Tato licence zůstává v platnosti pouze tak dlouho, dokud jste v souladu s podmínkami této smlouvy. Tato licence bude ukončena, pokud porušíte jakoukoliv z jejich podmínek. Souhlasíte s tím, po ukončení platnosti smlouvy zničit všechny kopie Obsahu. Podmínky Omezení záruk a odpovědnosti jsou uvedeny níže a zůstanou v platnosti i po zániku smlouvy.

D. OMEZENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI:

KROMĚ VÝŠE ZÁRUKY, OBRÁZKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK "JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLIV OSTATNÍCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, OBCHODNÍ JAKOSTI, SPOKOJENOSTI S PRODEJNOSTÍ NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEBO TĚCH, VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA NEBO JINÉ. VEŠKERÁ RIZIKA VÝSLEDKŮ A VÝKONNOSTI PRODUKTU JSOU NA VAŠÍ STRANĚ. ANI MY, ANI NAŠI PRODEJCI NEBO DODAVATELÉ NESMÍ MÍT VŮČI VÁM ANI JINÉ OSOBĚ NEBO SUBJEKTU ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO DALŠÍ KOMERČNÍ ČI HOSPODÁŘSKOU ZTRÁTU, I KDYŽ JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNI, NEBO BYLY ŠKODY PŘEDVÍDATELNÉ. JSME TAKÉ ZPROŠTĚNI JAKÁCHKOLIV NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN. NAŠE CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST VČETNĚ NAŠÍCH PRODEJCŮ A DODAVATELŮ, NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU LICENČNÍHO POPLATKU ZA OBSAH. OMEZENÍ V TOMTO ODDÍLU SE POUŽIJÍ, AŤ DOŠLO K ÚDAJNÉMU PORUŠENÍ JEDNOTLIVÉ PODMÍNKY NEBO K ZÁSADNÍMU PORUŠENÍ SMLOUVY.

E. OBECNÁ USTANOVENÍ:

Tato licence je úplnou dohodou mezi námi, která je nadřazená jakékoli jiné dohodě nebo jednání, ústní či písemné, a může být být změněna pouze na základě jiné podepsané smlouvy. Tato licence se řídí a podléhá zákonům Anglie a Walesu, popř. Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a veškeré právní předpisů, jestliže jsou v platnosti. Pokud se jakékoli ustanovení této licence je prohlášen soudem příslušné jurisdikce za neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, takové ustanovení je oddělitelné od licence a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

 
img
img
facebook

e-mail: info@samphoto.cz

Copyright © 2012 - 2024 SAMphoto.cz
All Rights Reserved
webdesign: reklamaroznov.cz
webcode: agupi.net
platební kanály
img
 
img